{name:"CBC MOTOR GEAR", address: "102 Đường số 1, KDC Trung Sơn, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh",city: "Hồ Chí Minh",district: "Huyện Bình Chánh",ward: "Xã Bình Hưng", phone:"0866211985", url: "https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3920.006363008098!2d106.6930218!3d10.733992200000001!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752fbb4376f981%3A0xc0cf3217a78b6156!2zMTAyIMSQxrDhu51uZyBz4buRIDEsIELDrG5oIEjGsG5nLCBCw6xuaCBDaMOhbmgsIFRow6BuaCBwaOG7kSBI4buTIENow60gTWluaA!5e0!3m2!1svi!2s!4v1702975993054!5m2!1svi!2s"}